Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR VERKOOP, LEVERING EN SERVICE DAIKIN AIRCONDITIONING NETHERLANDS B.V.
gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam, Nederland, op 12 februari 2013, onder het nummer 24360108

– ALGEMEEN
1.1. Onder ’Daikin’ wordt in deze algemene voorwaarden verstaan Daikin Airconditioning Netherlands B.V. Onder ’Afnemer’ wordt verstaan een partij die aanbiedingen of offertes aanvraagt voor zaken en/of diensten en/of een partij waarmee Daikin een overeenkomst sluit voor de levering van zaken en/of diensten.

2. – ALGEMEEN/TOEPASSING
2.1. Alle bestellingen en/of opdrachten geplaatst bij Daikin door de Afnemer en alle daaruit voortvloeiende rechtsverhoudingen tussen Daikin en de Afnemer worden uitsluitend door Daikin geaccepteerd op basis van deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden (’Algemene Voorwaarden’). Toepasselijkheid van de door de Afnemer gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.2. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen (’Overeenkomst’), waarbij Daikin als (potentiële) verkoper en/of leverancier van zaken en/of diensten (’Order’) optreedt.
2.3. Van deze Algemene Voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien partijen zulks uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

3. – AANBIEDINGEN EN ADVIEZEN
3.1. Daikin’s aanbiedingen en adviezen zijn vrijblijvend: Daikin is eerst gebonden nadat zij de Order schriftelijk heeft bevestigd. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zijn aanbiedingen dertig (30) dagen geldig vanaf de datum van aanbieding.

4. DOCUMENTATIE
4.1. De in Daikin’s catalogi, prijslijsten, aanbiedingen, circulaires, afbeeldingen, tekeningen, schema’s en andere bescheiden vermelde gegevens met betrekking tot maten, gewichten en andere hoedanigheden van de zaken/diensten van Daikin zijn niet bindend, hetgeen tevens geldt voor mondelinge informatie hieromtrent.
4.2. De auteursrechten op bedoelde bescheiden en op al datgene wat door Daikin wordt gepubliceerd behoudt Daikin zich voor. Daikin’s publicaties mogen zonder uitdrukkelijke toestemming van Daikin noch geheel, noch gedeeltelijk worden gekopieerd, aan derden ter hand gesteld, of ter inzage worden gegeven noch op enigerlei andere wijze aan derden ter beschikking gesteld.

5. – PRIJZEN
5.1. Daikin’s prijzen zijn vrijblijvend. Indien kostprijsfactoren zoals materiaalprijzen, lonen, sociale en/of andere overheidslasten, zoals invoerrechten en B.T.W., vrachten of assurantiepremies verhoging ondergaan of een prijsstijging intreedt als gevolg van waardevermindering van de gehanteerde valuta nadat Daikin de Order schriftelijk heeft bevestigd, ook al geschiedt dit ingevolge reeds bij de schriftelijke bevestiging te voorziene omstandigheden, is Daikin gerechtigd de aan Daikin verschuldigde prijs, met inachtneming van de eventueel ter zake bestaande wettelijke voorschriften, dienovereenkomstig te wijzigen.
5.2. De Afnemer wordt geacht akkoord te zijn gegaan met de aldus gewijzigde prijs indien hij niet binnen acht (8) dagen na verzending door Daikin van de mededeling van de prijswijziging, daartegen bij Daikin schriftelijk heeft geprotesteerd.
5.3. Daikin behoudt zich het recht voor verpakking tegen de kostprijs in rekening te brengen.
5.4. Daikin behoudt zich het recht voor om additionele kosten welke niet uitdrukkelijk in de prijs zijn opgenomen afzonderlijk in rekening te brengen. Kosten die door Daikin in dat opzicht zijn gemaakt zijn door de Afnemer aan Daikin verschuldigd.

6. – LEVERING
6.1. Levering geschiedt franco afleveringsadres aan verharde weg in Nederland (met uitzondering van de Waddeneilanden en locaties met beperkte toegang zoals stadscentra), onafgeladen van vrachtwagen.
6.2. Voor opdrachten beneden een door Daikin telkens nader vast te stellen factuurbedrag (exclusief B.T.W.) behoudt Daikin zich het recht voor de vrachtkosten in rekening te brengen, respectievelijk een toeslag te berekenen overeenkomstig het ten tijde van de levering bij Daikin geldende toeslagtarief. Ook indien Daikin de vrachtkosten in rekening brengt is de keuze van de wijze van vervoer aan Daikin.

7. – LEVERINGSTIJD
7.1. Met Daikin overeengekomen leveringstijden gelden slechts als indicatie en niet als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
7.2. De opgegeven leveringstijd gaat in nadat Daikin de Order schriftelijk heeft bevestigd, alle formaliteiten welke nodig zijn voor de aanvang der werkzaamheden zijn vervuld en de Afnemer Daikin de, naar het oordeel van Daikin, voor de uitvoering van de Order vereiste gegevens ter beschikking heeft gesteld. Is een vooruitbetaling bedongen dan gaat de leveringstijd pas in als deze is ontvangen en aan de eerder genoemde voorwaarden is voldaan.
7.3. De zaken en/of diensten die in het kader van een Order geleverd dienen te worden, gelden ten aanzien van de leveringstijd als geleverd wanneer de op het vervoermiddel geladen zaken aan de dichtstbijzijnde vrij toegankelijke verharde weg van het door de Afnemer aangegeven afleveradres ter beschikking gesteld worden respectievelijk wanneer deze diensten aan de Afnemer ter uitvoering worden aangeboden, doch deze daartoe niet de benodigde medewerking verleent.
7.4. Overschrijding van de leveringstijd, door welke oorzaak ook, zal de Afnemer nooit het recht geven op schadevergoeding, ontbinding der Overeenkomst, of andere vordering uit hoofde van niet-nakoming van enige verplichting welke voor hem uit deze of enige andere met deze Overeenkomst samenhangende overeenkomst mocht voortvloeien. Indien een fatale termijn is overeengekomen, geeft overschrijding daarvan de Afnemer uitsluitend het recht tot ontbinding van de Overeenkomst.
7.5. Daikin is bevoegd een Order in haar geheel dan wel, na successievelijk beschikbaar komen van de zaken en/of diensten, in gedeelten uit te leveren. In dit geval gerechtigd per factuur, betrekking hebbende op een deellevering, betaling te verlangen overeenkomstig de geldende betalingsvoorwaarden.

8. – RISICO EN EIGENDOMSOVERDRACHT
8.1. Dadelijk nadat de zaken en/of diensten als geleverd gelden in de zin van artikel 7.3 draagt de Afnemer het risico voor alle directe of indirecte schade welke aan of door deze zaken en/of diensten, voor de Afnemer of voor derden, mocht ontstaan.
8.2. Onverminderd het gestelde in het vorige lid en in artikel 7.3 gaat de eigendom van de zaken eerst op de Afnemer over zodra al hetgeen de Afnemer Daikin ter zake van deze zaken is verschuldigd, met inbegrip van eventuele renten en kosten, is voldaan.
8.3. Met betrekking tot onbetaalde rekeningen zal worden aangenomen dat in het magazijn van de Afnemer aanwezige voorraden van door Daikin geleverde artikelen daarop betrekking hebben. De Afnemer is verplicht deze voorraden van Daikin afgescheiden van andere zaken, en voldoende identificeerbaar opgeslagen te houden.
8.4. Indien enige zaak ingevolge lid 2 of lid 3 aan Daikin toekomt, kan de Afnemer daarover uitsluitend beschikken in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening. De Afnemer is verplicht zaken welke Daikin heeft geleverd onder eigendomsvoorbehoud, te verzekeren en verzekerd te houden. Daarbij is de Afnemer verplicht, ingeval de zaken overgaan naar een derde, ook deze derde de verplichting op te leggen de zaken adequaat te verzekeren.
8.5. Indien de Afnemer in verzuim is ten aanzien van de prestaties als in lid 3 bedoeld, is Daikin gerechtigd de zaken, die aan haar toebehoren, zelf voor rekening van de Afnemer terug te (doen) halen van de plaats waar zij zich bevinden. De Afnemer verleent Daikin reeds nu voor alsdan onherroepelijk machtiging om daartoe bij of voor de Afnemer in gebruik zijnde ruimten te (doen) betreden.

9. – VERPLICHTE INFORMATIEVERSCHAFFING
9.1. Indien en zodra de zaken die eigendom zijn van Daikin in beslag worden genomen, is de Afnemer verplicht om Daikin hiervan terstond in kennis te stellen.
9.2. De Afnemer is verplicht om de persoon die zaken in beslag neemt die eigendom zijn van Daikin dan wel de persoon die namens die persoon rechten uitoefent op deze zaken, mede te delen dat de zaken eigendom zijn van Daikin.

10. – GARANTIE EN NON-CONFORMITEIT
10.1. Met inachtneming van de hierna gestelde beperkingen staat Daikin in, zowel voor de deugdelijkheid van de door Daikin geleverde zaken als voor de kwaliteit van het daarvoor door Daikin geleverde en gebruikte materiaal, met dien verstande dat alle gebreken aan de (onderdelen van de) geleverde zaken, waarvan de Afnemer bewijst dat zij binnen de garantietermijn, te rekenen vanaf de levering in de zin van artikel 7.3, zijn ontstaan, uitsluitend als gevolg van door Daikin ontworpen, doch ondeugdelijke constructie, gebrekkige afwerking of gebruik van slecht materiaal, door Daikin in behandeling worden genomen. De garantietermijn bedraagt 24 maanden, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
10.2. De Afnemer dient Daikin schriftelijk te informeren omtrent een geconstateerd gebrek binnen 8 dagen na ontdekking daarvan, middels een garantieaanvraagformulier en te voldoen aan de aldaar gestelde voorwaarden. Mogelijk wordt de Afnemer verzocht de defecte onderdelen van de zaken franco aan Daikin’s adres te retourneren. Daikin is nimmer verplicht eventuele schadegevallen ter plaatse te herstellen. De Afnemer heeft geen recht op volledig kosteloos herstel. De garantieverplichting van Daikin houdt slechts in dat zij gehouden is de defecte onderdelen van de door haar geleverde zaken te vervangen. Zij is nimmer gehouden tot vervanging van de gehele zaak, tenzij Daikin
daartoe naar eigen inzicht beslist. Deze garantieverplichtingen vervallen indien en zodra de Afnemer en/of derden
werkzaamheden aan het geleverde hebben verricht zonder onze schriftelijke toestemming van Daikin of het gebrek niet binnen de termijn van 8 dagen schriftelijk is gemeld aan Daikin. De garantieverplichtingen vervallen indien en zodra de installatie niet conform de installatievoorschriften is uitgevoerd en/of onjuist in gebruik is gesteld en/of onjuist is gebruikt en/of onderhouds- en servicewerkzaamheden niet aantoonbaar conform de onderhoudsvoorschriften zijn uitgevoerd en/of deze werkzaamheden niet zijn verricht door een hiervoor gediplomeerde en gecertificeerde installateur en overeenkomstig geldende wet- en regelgeving.
10.3. Indien Daikin het ter voldoening aan haar garantieverplichting geraden acht zaken of onderdelen door nieuwe te vervangen, zal Daikin deze kosteloos en franco, doch overigens onder dezelfde voorwaarden als voor de te vervangen delen gelden, leveren. Zaken of onderdelen, welke door nieuwe worden vervangen, worden door de aflevering hiervan Daikin’s eigendom en kunnen eventueel op verzoek van Daikin door de Afnemer franco aan Daikin teruggezonden worden.
10.4. De garantie geldt niet voor gebreken welke het gevolg zijn van enig overheidsvoorschrift met betrekking tot de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen; zij geldt ook niet voor lakwerk en chroomwerk, tenzij de beschadigingen daarvan het gevolg zijn van kwaliteits- en/of constructiefouten van andere delen.
10.5. De Afnemer heeft de verplichting bij aflevering te onderzoeken of de zaken aan de Overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dan kan de Afnemer daarop geen beroep meer doen, indien hij Daikin daarvan niet zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen acht dagen na aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis heeft gegeven.
10.6. Indien een gebrek in de zaak of afwijking van de Overeenkomst pas blijkt na twee maanden na de afleveringsdatum, kan de Afnemer zich er niet meer op beroepen dat de zaak niet aan de Overeenkomst beantwoordt.
10.7. Vorderingen en verweren, gegrond op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen, dat de afgeleverde zaak/dienst niet aan de Overeenkomst beantwoordt, verjaren door verloop van twee maanden na aflevering.
10.8. Het beweerdelijk niet-nakomen van onze garantieverplichting ontheft de Afnemer niet van de verplichtingen welke voor hem uit deze of uit enige andere met Daikin gesloten Overeenkomst (daarbij inbegrepen zijn betalingsverplichting) mochten voortvloeien.
10.9. Daikin is tot geen enkele garantie – hoe ook genaamd – gehouden indien de Afnemer niet, niet behoorlijk, of niet tijdig voldoet aan enige verplichting welke voor hem uit deze of uit enige andere met deze Overeenkomst samenhangende overeenkomst mocht voortvloeien.
10.10. Indien Daikin op verzoek van de Afnemer advies uitbrengt, is Daikin niet aansprakelijk voor enige schade (waaronder onder meer begrepen gevolgschade, indirecte schade, gederfde winst, en/of schade als gevolg van bedrijfsstagnatie) als gevolg van de onjuistheid, onvolledigheid of onnauwkeurigheid van het gegeven advies dan wel enige negatieve uitwerking van het advies voor de Afnemer, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Daikin. Daikin is nimmer aansprakelijk voor fouten, onjuistheden of onnauwkeurigheden in door of namens de Afnemer verstrekte informatie of gegevens.
10.11. Daikin’s aansprakelijkheid is beperkt tot de garantieverplichting zoals hierboven omschreven. Daikin is nimmer aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade, direct of indirect veroorzaakt door de werking of niet-werking van de door Daikin geleverde of bewerkte zaak en/of dienst, of door in Daikin’s dienst zijnd personeel toegebracht aan
zaken en/of personen – welke of wie ook, tenzij deze schade toerekenbaar is aan opzet of grove schuld van Daikin zelf. De Afnemer is gehouden Daikin tegen alle vorderingen van derden ter zake van zodanige kosten, schaden en interesten te vrijwaren.
10.12. Daikin is nimmer aansprakelijk voor schade (direct dan wel indirect) als gevolg van onjuiste of gebrekkige installatie door een onbekwame installateur c.q. installerende partij. In geval van schade zal Daikin naar eigen inzicht vaststellen of sprake is van een gebrek in de bekwaamheid van de installateur c.q. installerende partij. Daikin zal schriftelijk aan de Afnemer meedelen of naar haar oordeel sprake is van een onbekwame installateur c.q. installerende partij. Van onbekwaamheid is in ieder geval sprake indien de installateur c.q. installerende partij niet beschikt over de wettelijk vereiste diploma’s en certificaten of de diploma’s of certificaten die in de branche gebruikelijk zijn, in strijd heeft gehandeld met installatievoorschriften van Daikin, in strijd heeft gehandeld met toepasselijke wet- en regelgeving of enige instructie van Daikin niet (of niet correct) heeft opgevolgd.
10.13. Indien door bijvoorbeeld in- en/of uitvoerverboden, stakingen of andere niet te voorziene omstandigheden de garantieverplichtingen niet kunnen worden nagekomen, worden deze opgeschort.
10.14. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen zal Daikin uitsluitend verplicht zijn de garantieverplichtingen na te komen indien de installatie in Nederland is opgesteld, herstel mogelijk is binnen normale werkuren en de installatie door Daikin zonder hulpmiddelen toegankelijk is.
10.15. Een verzoek tot terugzending wordt door Daikin in behandeling genomen mits de Afnemer Daikin schriftelijk informeert, middels een retouraanvraagformulier en voldoet aan de aldaar gestelde voorwaarden.
10.16. Dit artikel is zowel van toepassing op de verlening van diensten als op de levering van
zaken.

11. – BETALING
11.1. Facturering zal plaatsvinden 100% bij levering en betaling moet geschieden binnen dertig dagen na levering van de zaken of start van de uitvoering van de werkzaamheden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zoals bijvoorbeeld in het geval van grote projecten of reparatieopdrachten. Bij projecten en grote reparatieopdrachten zal facturering als volgt plaatsvinden:
- 30% bij opdracht
- 60% bij aflevering
- 10% bij inbedrijfstelling
Onderhoudstarieven, zoals schriftelijk overeengekomen, worden jaarlijks vooraf gefactureerd. Het is de Afnemer niet toegestaan enig bedrag met het door hem verschuldigde in compensatie te brengen dan wel zijn betaling op te schorten.
11.2. De Afnemer kan slechts binnen de betalingstermijn bezwaar maken tegen de factuur.
11.3. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de Afnemer vanaf de vervaldatum, zonder dat in gebreke stelling vereist is, gehouden een rente te betalen van 1% per maand over het van tijd tot tijd uitstaande bedrag. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die Daikin moet maken ter inning van het door de Afnemer verschuldigde, komen ten laste van de Afnemer. De buitengerechtelijke kosten worden geacht minimaal 15% van de vordering te bedragen met een minimum van € 500,–. Daikin is voorts, indien de Afnemer zijn verplichtingen niet nakomt, gerechtigd zonder dat gerechtelijke tussenkomst is vereist de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
11.4. De betalingen door of vanwege de Afnemer strekken achtereenvolgens ter voldoening van de door hem verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten, de gerechtelijke kosten, de door hem verschuldigde renten en daarna in volgorde van ouderdom de openstaande hoofdsommen, ongeacht andersluidende aanwijzing van de Afnemer.

12. – ZEKERHEID
12.1. Indien er goede grond bestaat dat de Afnemer zijn verplichtingen niet stipt zal nakomen, is de Afnemer verplicht op eerste verzoek van Daikin terstond genoegzame en in de door Daikin gewenste vorm zekerheid te stellen en deze zo nodig aan te vullen voor de nakoming van al zijn verplichtingen. Zolang de Afnemer daaraan niet voldaan heeft, is
Daikin gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten zonder enige verplichting tot vergoeding van schade of kosten welke de Afnemer lijdt ten gevolge daarvan.

13. – BEËINDIGING EN OPSCHORTING
13.1. Indien de Afnemer niet stipt of tijdig presteert conform de Overeenkomst, of in geval van het faillissement van de Afnemer, of indien de Afnemer onder curatele wordt gesteld of (een belangrijk deel van) de bedrijfsvoering van de Afnemer wordt opgeschort dan wel geliquideerd, is Daikin te allen tijde, zonder enige verplichting tot schadeloosstelling en niettegenstaande eventuele overige rechten van Daikin, gerechtigd naar eigen goeddunken de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen dan wel de (verdere) prestaties krachtens de Overeenkomst op te schorten. In dergelijke gevallen is Daikin gerechtigd deze rechten met onmiddellijke ingang uit te oefenen.

14. – TOEPASSELIJK RECHT/BEVOEGDE RECHTER
14.1. Indien een of meer (delen van) bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar is/zijn, blijven de overige bepalingen gelden tussen partijen en zal de nietige of vernietigbare bepaling worden vervangen door een bepaling die qua feitelijke uitwerking de originele bepaling zoveel mogelijk benadert.
14.2. Alle rechtsverhoudingen tussen Daikin en de Afnemer worden beheerst door Nederlands recht. Partijen zijn overeengekomen dat de 1) United Nations Convention on the International Sale of Goods 1980 (CISG) niet van toepassing is.
14.3. Alle geschillen tussen Daikin en de Afnemer zullen exclusief worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank Rotterdam, locatie Rotterdam.
1) Verdrag inzake het recht dat van toepassing is op internationale koopovereenkomsten betreffenderoerende zaken.